Vill du bli medlem

Vi välkomnar alla till 
Skräddrabo Bygdegårdsförening
Årsavgiften är:
50:-/medlem
100:-/familj
Du betalar in till Postgiro 23 10 88-6
OBS: glöm inta att skriva samtliga namn för familjemedlemmarna samt din/er adress på inbetalningen.